مشاوره رایگان تعمیر کولر گازی

مشکلات کولر گازی | بیش از ۵۰ مشکل رایج کولرگازی و روش برطرف کردن آنها

با توجه به شروع فصل گرما و راه افتادن کولر گازی ها و اسپیلت ها ، همواره وجود مشکلاتی در دستگاه میتواند مانع از کارکردن آنها شود د راین مطلب ۵۰ مشکل رایج و متداول از مشکلات کولر گازی را به همراه علت و راه حل آنها را بررسی میکنیم.

مشاوره رایگان تعمیر کولر گازی

مشکل شماره ۱: كمپرسور استارت نمي كند و صدائي از آن به گوش نمي رسد (۵ دلیل استارت نزدن کمپرسور)

 • دلیل استارت نزدن کمپرسور: ارتباط الكتريكي با شبكه قطع است
  • حل مشکل استارت نزدن کمپرسور: كليد را از حالتOFF  خارج و روي يكب از حالتهاي عملكرد كولر (سرمايش – فن تنها و … ) قرار دهيد
 • دلیل استارت نزدن کمپرسور: :فيوز سوخته است
  • راه حل : فيوز را عوض كنيد.
 • دلیل استارت نزدن کمپرسور: : ارتباط الكتريكي نادرست است.
  • راه حل : سيم كشي را بررسي و اصلاح نمائيد.
 • دلیل استارت نزدن کمپرسور: : اورلود عمل نموده است.
  • راه حل : منتظر بمانيد تا اورلود مدار را برقرار سازد.
 • دلیل استارت نزدن کمپرسور: : ترموستات باز است.
  • راه حل : منتظر بمانيد تا ترموستات  عمل كند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملكرد ان جهت معيوب بودن ترموستات انرا بررسي نمائيد.

 

مشکل شماره ۲:  كمپرسور استارت نمي كند اما اورلود عمل مينمايد.

 • دلیل : ولتا‍ژ پائين است.
  • راه حل : دليل آن بررسي و رفع گردد.
 • دلیل : ارتياط الكتريكي اجزا نادرست است.
  • راه حل : سيم كشي را اصلاح نمائيد.
 • دلیل : خازن استارت معيوب است.
  • راه حل : خازن استارت معيوب است.
 • دلیل : رله استارت همواره باز است.
  • راه حل : رله را تعويض نمائيد.
 • دلیل : فشار كندانسور بالاست.
  • راه حل : دلائل بالا بودن فشار را بررسي نمائيد(مثل وكيوم نشدن دستگاه  و. ..
 • دلیل : شار‍ژ دستگاه اضافي است.
  • راه حل : مبرد اضافي را تخليه نمائيد.
 • دلیل : كمپرسور اشكال مكانيكي دارد.
  • راه حل : كمپرسور را تعويض نمائيد.
 • دلیل : سيم پيچ كمپرسور باز يا اتصال كوتاه است.
  • راه حل : كمپرسور را تعويض نمائيد

برطرف کردن مشکلات کولر گازی

مشکل شماره :۳ كمپرسور راه اندازي مي شود اما قطع و وصل كولر سريع انجام مي شود اورلودهاي مكرر

 • دلیل : ولتا‍ژ پائين است
  • راه حل : دليل آن بررسي و رفع گردد.
 • دلیل : اورلود معيوب است
  • راه حل : آنرا تعويض نمائيد.
 • دلیل : فشار رانش بالاست.
  • راه حل : دليل آن بررسي و رفع گردد.
 • دلیل : فشار ساكشن بالاست.
  • راه حل : دليل آن بررسي و رفع گردد.
 • دلیل : سيم پيچ كمپرسور اتصال كوتاه شده است.
  • راه حل : كمپرسور را تعويض نمائيد.

 

مشکل شماره ۴:  کولر گازی راه اندازي مي شود ولی مدام قطع و وصل مي گردد.

 • دلیل قطع و وصل شدن مداول کولر گازی : میتواند از اورلود لاشد
  • راه حل : به (بند پ) رجوع شود
 • میتواند از ترموستات باشد
  • راه حل : ختلاف زماني قطع و وصل ترموستات صحيح نبوده و بايد تنظيم شود
 • دلیل : پائين بودن فشار بدلائل زير سيستم را قطع مي كند ، سوپاپ كمپرسور نشتي دارد، شارژ گاز ناكافي است لوله موئين مسدود است.
  • راه حل : حجم هوادهي به كندانسور بررسي گردد
  • راه حل : ميزان اضافي آن تخليه گردد
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم شارژ گدرد
 • دلیل : پائين بودن فشار بدلائل زير سيستم را قطع مي كند ،  سوپاپ كمپرسور نشتي دارد  ،  شارژ گاز ناكافي است    ،  لوله موئين مسدود است
  • راه حل : كمپرسور تعويض گردد
  • راه حل : بتدا نشت يابي سپس دستگاه شارژ گردد
  • راه حل : لوله موئين تعويض گردد

مشکل شماره۵ :  کولرگازی یا اسپلیت به طور مداوم كار مي كند و ترموستات عمل نمي نمايد. (۹ دلیل عمل نکردن ترموستات کولر گازی)

 • دلیل عمل نکردن ترموستات : ناكافي بودن مبرد
  • راه حل : نشتي سيستم بررسي و دستگاه شارژ گردد
 • دلیل عمل نکردن ترموستات :: وجود گازهاي تقطير ناپذير در سيستم
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد
 • دلیل عمل نکردن ترموستات : لوله موئين درست انتخاب نشده است
  • راه حل : از اندازه صحيح آن استفاده شود
 • دلیل عمل نکردن ترموستات : پنجره ها و درهاي رو به بيرون اتاث باز است
  • راه حل : درها و پنجره ها بسته شوند
 • دلیل عمل نکردن ترموستات : سطح اواپراتور يخ زده يا كثيف است
  • راه حل : بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل عمل نکردن ترموستات : فيلتر در اير مسير را مسدود نموده است
  • راه حل : تعويض نمائيد
 • دلیل عمل نکردن ترموستات : ظرفيت دستگاه مناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب نشده است
  • راه حل : دستگاه ديگري را با مشاوره شركت سازنده نصب نمائيد
 • دلیل عمل نکردن ترموستات : چرخش بلوور وجود ندارد
  • راه حل : بررسي و رفع عيب گردد

 

مشکل شماره ۶:  خازن استارت سوخته يا اتصال كوتاه يا باز است.

 • دلیل : رله بطور صحيح قطع و وصل نمي كند
  • راه حل : پلاتين ها را تميز و در صورت غير موثر بودن رله را تعويض نمائيد
 • دلیل : بدلائل زير رله استارت در مدت طولاني در مدار بافي مي ماند ،  ولتا‍‍ژ شبكه پائين است  ،  رله انتخابي مناسب نمي باشد
  • راه حل : دلائل بررسي و رفع عيب شود
  • راه حل : رله تعويض شود
 • دلیل : قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجاممي شود
  • راه حل : دلائل بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل : خازن مناسب انتخاب نشده است
  • راه حل : با مشاوره شركت سازنده خازن صحيح انتخاب گردد
مشکلات رایج کولر گازی
مشکلات رایج کولر گازی

مشکل شماره ۷: ازن رانينگ معيوب است

 • دلیل : خازن انتخابي نامناسب است
  • راه حل : خازن را صحيح انتخاب نمائيد
 • دلیل : ولتا‍ژ شبكه بالاست
  • راه حل : دلائل بررسي و رفع عيب شود
 • دلیل : مشکل شماره ۸: رله معيوب يا سوخته است
 • دلیل : رله انتخابي مناسب نمي باشد
  • راه حل : رله مناسب انتخاب گردد
 • دلیل : رله در وضعيت نامناسب نصب شده است
  • راه حل : وضعيت نصب آن بررسي و اصلاح گردد
 • دلیل : ولتاژ شبكه بالا يا پائين است
  • راه حل : دلائل بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل : طع و وصل دستگاه مداوم مي باشد
  • راه حل : دلائل بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل : خازن رانينگ مناسب نمي باشد
  • راه حل : با خازن مناسب تعويض نمائيد

 

مشکل شماره ۹: ساكشن يخ زده يا مرطوب است (۴ دیلل یخ زدن ساکشن کولرگازی)

 • دلیل یخ زدن ساکشن کولرگازی: لوله موئين مناسب انتخاب نشده است
  • راه حل : از لوله موئين با قطر كمتر و يا با طول بلند تر استفاده شود
 • دلیل یخ زدن ساکشن کولرگازی: فن اواپراتور عمل نمي كند
  • راه حل : دلائل بررسي و اصلاح شود
 • دلیل یخ زدن ساکشن کولرگازی: شارژ دستگاه زياد مي باشد
  • راه حل : شارژ اضافي تخليه گردد
 • دلیل یخ زدن ساکشن کولرگازی: سطح اواپراتو يا فيلتر كثيف و مسدود است
  • راه حل : تميز كرده تا رفع عيب گردد

 

مشکل شماره ۱۰: خط مايع يخ بسته و يا مرطوب است

 • دلیل : يلتر دراير كثيف است
  • راه حل : تعويض گردد
 • دلیل : شارژ مبرد كم است
  • راه حل : به ميزان مناسب شارژ گردد

 

مشکل شماره ۱۱: دستگاه صدا دارد (۴ دلیل صدا دادن کولر گازی)

 • دلیل صدا دادن کولر گازی : وله ها ارتعاش دارند
  • راه حل : بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل صدا دادن کولر گازی : دستگاه به طور صحيح بر روي نگهدارنده نصب نشده است
  • راه حل : بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل صدا دادن کولر گازی: كمپرسور صدا دارد
  • راه حل : در صورت صحيح بودن وضعيت نصب كمپرسور تعويض مي گردد
 • دلیل صدا دادن کولر گازی: بدنه دستگاه ضعيف بوده و ارتعاشات به ان منتقل مي گردد
  • راه حل : بررسي و رفع عيب گردد
کولر گازی در کرج | تعمیر کولر گازی در کرج|سرویس کولر گازی در کرج
کولر گازی در کرج

مشکل شماره ۱۲: كمپرسور نمي تواند در حالت PSC  استارت نمايد

 • دلیل : ولتاژ شبكه پائين است
  • راه حل : ولتاژ شبكه پائين است
 • دلیل : فشار سيستم متعادل نشده است
  • راه حل : زمان بيشتري صبر نموده تا متعادل گردد ودر غير اينصورت دلائل بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل : فشار كولر در حالت خاموشي بالاست
  • راه حل : ميزان فشار در حالت خاموشي كولر نبايستي از  ۱۷۰ psi  بالاتر باشد
 • دلیل : خازن مناسب انتخاب نشده است
  • راه حل : خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد
 • دلیل : خازن مناسب انتخاب نشده است
  • راه حل : خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد
 • دلیل : جريان كافي از سيم ها عبور نمي نمايد
  • راه حل : دلیل : بررسي و سيمها بطور مناسب انتخاب گردند
مشکل شماره ۱۳: پيستون شير چهار راهه برقي در موقعيت مياني قرار دارد گرفته و كولر در هر دو حالت سرمايش و گرمايش ، به شكل گرمايش عمل مي نمايد
 • دلیل : لوله هاي موئين متصله به شير برقي چهر راه مسدود است
  • راه حل : در صورت امكانپذير بودن رفع عيب گردد در غير اينصورت شير برقي تعويض شود
 • دلیل : سولونوئيد ولو در اختلاف فشار پائين عمل مي كند
  • راه حل : دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل : ولتاژ پائين است
  • راه حل : دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد
 • دلیل : مسير حركت پيستون شير برقي مسدود است
  • شير برقي تعويض گردد

 

 مشکلات رایج کولراسپلت : مشکلات متداول کولرگازی اسپلیت

 

براي كولرهاي دو تكه نشانه هاي زير دليل بر عملكرد نادرست دستگاه نبوده و سيستم بطور طبيعي عمل مي نمايد.

مشکل۱:  وقتي سيستم در اولين زمان روشن مي شود حالت اوليه با چراغ چشمك زن نشان داده مي شود

 • راه حل : دستگاه روشن است و چراغ چشمك زن با زدن دكمهON   /  OFF كولر متوقف مي گردد

مشکل۲: در حالت سرمايش ( گرمايش ) كمپرسور در مدار قرار نمي گيرد زيرا دماي اتاق بالاتر ( پائين تر براي حالت گرمايش ) از دماي تنظيمي ترموستات مي باشد

 • راه حل : وقتي پس از ۳ دقيقه كمپرسور مي خواهد در مدار قرار گيرد امكان آن نبوده و پس از يك تاخير زماني سه دقيقه اي فن يونيت داخلي با گردش هواي داخل اتاق دما را براي عملكرد آن تنظيم مي نمايد

مشکل۳: در حالتDry يا Auto سرعت فن تغيير نمي كند

 • راه حل : سرعت فن در حالتDry كمترين مقدار ممكن را دارا مي باشد . همچنين فن ۵ دور بوده و بطور خودكار در حالت Auto قرار مي گيرد

مشکل۴: كمپرسور به طور خودكار در حالتDryاز مدار خارج مي گردد

 • راه حل : بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملكرد كمپرسور به طور خودكارDry تحت كنترل قرار مي گيرد

مشکل۵: تايمر دستگاه روشن است اما كولر نمي تواند بر مبناي آن عمل كند

 • راه حل : ايمر فعال مي باشد اما يونيت در موقعيت استارت نمي باشد با لغو كردن حالت تايمر ، دستگاه به كار طبيعي خود ادامه خواهد داد

مشکل۶: كمپرسور و فن يونيت داخلي متناوبا” در حالت گرمايش از مدار خارج مي گردند

 • راه حل : در صورتي كه دماي اتاق از دماي تنظيمي ترموستات بيشتر شود جهت محافظت كمپرسور ، فن و كمپرسور از مدار خارج مي گردند

 

رایج ترین مشکلاتی که برای کولر گازی رخ میدهد

مشکل شماره ۱: روشن نشدن يونيت خارجي

 • دلیل : قطع بودن مدار الكتريكي ، قطع بودن سنسور يونيت داخلي و خارجی ، تصال اورلود باز است ، قطع بودن برد الكتريكي   ،  ارتباط غير عادي بين يونيت داخلي و خارجي
  • راه حل : مدار را بررسي و اصلاح نماييد
  • راه حل : بررسي مدار سنسورها و اصلاح مدار يا تعويض سنسورها
  • راه حل : منتظر ميمانيم تا اتصال بسته شود
  • راه حل : بررسي مدار برد ( PCB ) و تعويضPCB
  • راه حل : بررسي ارتباط الكتريكي بين يونيت داخلي و خارجي

برررسی مشکلات کولر گازی

مشکل شماره ۲: فشار لوله مكش كمتر از حد معمول باشد

 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم
 • دلیل : مسدود بودن فيلتر ها
 • دلیل : مسدود بودن هواي خروجي
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شار‍ژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود ، تميز كردن فيلتر ها و يا تعويض آنها و يا در صورتيكه فن شده باشد، برطرف كردن ايراد فن

مشکل شماره ۳: فشار لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : وجود هوا در سيستم.
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسور
  • راه حل : تميز كردن كندانسور
  • راه حل : تخليه گاز اضافي
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم-شارژ گردد
  • راه حل : تعويض كمپرسور

برررسی مشکلات رایج کولر گازی

مشکل شماره ۴:

 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلتر ها(صافي هوا).
 • دلیل :  معيوب بودن كمپرسور
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد
  • راه حل : ررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود
  • راه حل : تعويض كمپرسور

مشکل شماره ۵: فشار لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسورژ(يونيت خارجي)
 • دلیل : زياد بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تخليه گاز اضافي.
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم شارژ- شارژ گردد

برررسی مشکلات متداول کولر گازی

مشکل شماره ۶: صداي كمپرسور كمتر از حد معمول باشد

 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).
 • دلیل : نشتي ماده سرما زا.
 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي).
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسور
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : تميز كردن اواپراتور.
  • راه حل : تعويض كمپرسور

مشکل شماره ۷: صداي كمپرسور بيشتر از حد معمول باشد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تخليه گاز اضافي .
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد

برررسی مشکلات کولر اسپلیت

مشکل شماره ۸: در شرايط نرمال دماي لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد

 • دلیل : نشتي ماده سرمازا.
 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسو
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تعويض كمپرسور

مشکل شماره ۹: در شرايط نرمال لوله مكش شبنم نزده باشد:

 • دلیل : نا كافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • بررسي قسمت مسدودو تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
  • سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد

مشکلات شایع کولر گازی

مشکل شماره ۱۰: دماي لوله مكش كمتر از حد معمول باشد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (يونيت داخلي).
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن اواپراتور.
  • راه حل : تخليه گاز اضافي

مشکل شماره ۱۱: در شرايط نرمال دماي لوله دهش كمتر از حد معمول باشد

 • دلیل : نشتي ماده سرما زا.
 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت داخلي) .
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسور.
 • دلیل :
 • دلیل : مسدود بودن فيلترها (صافي هوا)
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : تميز كردن اواپراتور.
  • راه حل : تعويض كمپرسور.
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود

آشنایی با مشکلات کولرگازی اسپلیت

مشکل شماره ۱۲: در شرايط نرمال دماي لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور.(يونيت خارجي)
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تخليه گاز اضافي .
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد

مشکل شماره ۱۳: در شرايط نرمال دماي پوسته كمپرسور زياد تر از حد معمول باشد

 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).
 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي)
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد

مشکلات کولر گازی و روش برطرف کردن آنها چیست؟

مشکل شماره ۱۴: درشرايطنرمالدمايپوستهكمپرسورزيادترازحدمعمولباشد و روي سطح پوسته شبنم بزند

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي)
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تخليه گاز اضافي

مشکل شماره ۱۵: درشرايطنرمالدمايكندانسور كمتر از حدمعمولباشد

 • دلیل : نشتي ماده سرما زا.
 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي)
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسور.
 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلترها
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : تميز كردن اواپراتور.
  • راه حل : تعويض كمپرسور.
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود

راهنمای برطرف کردن مشکلات کولر گازی

مشکل شماره ۱۶: درشرايطنرمالدمايكندانسور زيادترازحدمعمولباشد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي).
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تخليه گاز اضافي.
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد

مشکل شماره ۱۷ :در شرايط نرمال لوله اواپراتور شبنم زياد يا يخ زدگي بوجود آيد

 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلترها (صافي هوا).
 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي).
 • دلیل : شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
  • راه حل : تميز كردن اواپراتور.
  • راه حل : تخليه كاز اضافي

عیب یابی کولر گازی

مشکل شماره ۱۸: در شرايط نرمال سطح لوله اواپراتور به اندازا كافي خنك نباشد و شبنم خيلي كمي روي آن بوجود آيد

 • دلیل : تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي).
 • دلیل : وجود هوا در سيستم
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد

مشکل شماره ۱۹: اگر اواپراتور گرم باشد

 • دلیل : نشتي ماده سرما زا .
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسور
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : تعويض كمپرسور

مشکل شماره ۲۰: يلتر(صافي)يخ يا شبنم زده است

 • دلیل : ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • دلیل : مسدود بودن فيلتر ها
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

چطور مشکلات کولر گازی را برطرف کنیم؟

مشکل شماره ۲۱: خنك نبودن محيط به اندازه كافي

 • دلیل : وجود منبع حرارتي .
 • دلیل : نامناسب بودن محل نصب.
 • دلیل : كثيف بودن و مسدود فيلترها براي مدت زياد.
 • دلیل : مسدود بودن مسير ماده سرما زا يا وجود نشتي در سيكل
  • راه حل : حذف وسيله گرما زا
  • راه حل : محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد.
  • راه حل : تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
  • راه حل : باز كردن مسير و يا بررسي نشتي سيستم و سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد
 • دلیل : مشکل شماره ۲۲: كمپرسور روشن است اما هواي خروجي از يونيت داخلي خنك نمي كند
 • دلیل : سرمايشي كولر.
 • دلیل : مسدود بودن و كثيف بودن كندانسور.
 • دلیل : نامناسب بودن محل نصب.
 • دلیل : مسدود بودن مسير ماده سرما زا.
 • دلیل : معيوب بودن مدار الكتريكي
  • راه حل : انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب
  • راه حل : تميز كردن كندانسور.
  • راه حل : تغيير محل نصب يونيت داخلي و انتخاب محل مناسب .
  • راه حل : باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
  • راه حل : بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار

مشکل شماره ۲۳: كمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن ، خاموش مي شود

 • دلیل : بالا بودن محدوده دمايي ، باعث مي شود كمپرسوراورلود كند و خاموش شود
 • دلیل : نامناسب بودن محل نصب، يونيت خارجي در معرض تابش نور خورشيد قرار دارد يا مسدود بودن هواي خروجي يونيت خارجي.
 • دلیل : بالا و پائين بودن ولتاژ بصورت غير عادي ، باعث مي شود كمپرسور روشن نشود و يا سريعاً خاموش شود.
 • نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه) ، كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند و خاموش شود.
 • دلیل : خرابي خازن يا اتصال نامناسب با ترمينالها ، باعث مي شود كمپرسور درست روشن نشود.
  • راه حل : بررسي شود كه چرا دماي كمپرسور بالا است
  • راه حل : انتخاب محل مناسب يونيت خارجي و ايجاد سايبان براي آن باز كردن مسير جريان هوا
  • راه حل : علت تغييرات ولتاژ بررسي شود
  • راه حل : ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود
  • راه حل : تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال

مشکل شماره ۲۴:  روشن نشدن موتور فن

 • دلیل : اتصال نامناسب در ترمينال و يا قطع بودن سيمها.
 • دلیل : معيوب بودن ترموستات.
 • دلیل : خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال.
 • دلیل : قطع بودن سيمها و عدم اتصال برق اصلي به موتور فن
  • راه حل : اتصال دقيق سيمها در ترمينال و بر طرف كردن قطعي سيمها.
  • راه حل : تعويض ترموستات.
  • راه حل : تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.
  • راه حل : بررسي قطعي سيمها و اتصال سيمها به موتور فن

مشکل شماره ۲۵:  موتور فن روشن مي شود اما كمپرسور روشن نمي شود

 • دلیل : بالا و پائين بودن ولتاژ و جريان زياد ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.
 • دلیل : نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي(منبع تغذيه).
 • دلیل : كاهش بسيار زياد ولتاژ باعث مي شود كمپرسور اولود كند و خاموش شود.
 • دلیل : معيوب بودن مدار الكتريكي .معيوب بودن كمپرسور
  • راه حل : علت تغييرات ولتاژ و جريان زياد بررسي شود.
  • راه حل : ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ بررسي شود.
  • راه حل : بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار
  • راه حل : تعويض كمپرسور

مشکل شماره ۲۶:  كمپرسور روشن مي شود اما خنك (سرمايشي) و گرم (گرمايشي) نمي كند

 • دلیل : نشتي ماده سرما زا.
 • دلیل : مسدود بودن مسير ماده سرما زا.
 • دلیل : معيوب بودن كمپرسور
  • راه حل : بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
  • راه حل : باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
  • راه حل : تعويض كمپرسور

مشکل شماره ۲۷:  هواي خروجي از يونيت داخلي گرم مي باشد اما هواي محيط گرم نمي شود

 • دلیل : بزرگ بودن اتاق و كم بودن ظرفيت گرمايي كولر باعث مي شود دماي اتاق بالا نرود.
 • دلیل : پائين بودن دماي داخلي.
 • دلیل : نامناسب بودن محل نصب ، مسدود بودن جريان هوا.
 • دلیل : مسدود بودن فيلترها
  • راه حل : انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب
  • راه حل : جلوگيري از باز بودن در و پنجره و منافذ
  • راه حل : محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد و مسير جريان هوا را باز كنيد
  • راه حل : بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود

مشکل شماره ۲۸:  كمپرسور بسرعت بعد از روشن شدن ، خاموش مي شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي)

 

 • دلیل : نامناسب بودن محل نصب ، مسدود بودن هواي خروجي و نامناسب بودن شرايط مبدل حرارتي در يونيت خارجي.
 • دلیل : بالا و پائين بودن ولتاژ ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.
 • دلیل : نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه)،كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.
 • دلیل : خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال
  • راه حل : انتخاب محل مناسب يونيت داخلي و باز كردن مسير جريان هواي ايجاد شرايط مناسب براي يونيت خارجي
  • راه حل : ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود
  • راه حل : تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال
  • راه حل : تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال

مشکل شماره ۲۹:  صداي غير عادي در هنگام كار كردن كولر

 • دلیل : نصب نامناسب فن اواپراتور.
 • دلیل : برخورد لوله ها به يكديگر.
 • دلیل : ارتعاش لوله كشي و موتور، محل نادرست حلقه لرزه گير پلاستيكي.
 • دلیل : كاركرد معكوس كمپرسور در اثر عوض شدن اتصال دو سيم بصورت تصادفي.
 • دلیل : بروز سر و صدا از يونيت خارجي
  • راه حل : تنظيم و نصب دوباره فن
  • راه حل : نظيم آنها
  • راه حل : كنترل لرزه گيرها و تنظيم آنها
  • راه حل : اصلاح سيم كشي
  • راه حل : مپرسور و لوله ها با عايق پنبه اي پيچيده شوند

نمایندگی کولر گازی در کرج

برندهای کولر گازی تحت پوشش ما :

کولر گازی ال جی LG | کولر گازی سامسونگ Sumsung | کولر گازی گری Gree | کولر گازی اجنرال Ogeneral | کولر گازی جنرال General | کولر گازی بوش Bosch | کولر گازی توشیبا Toshiba | کولر گازی هیتاچی Hitachi | کولر گازی TCL |

فروش کولر گازی در کرج | فروشگاه کولر گازی در کرج

کولر گازی بهی Behi | کولر گازی مدیا Media | کولر گازی آرچلیک Arcelik | کولر گازی آکایی Akai | کولر گازی بوتان Butane | کولر گازی پاسارگاد الکتریک Pasargad Electreic | کولر گازی پاناسونیک Panasonic | کولر گازی تراست Trust |

تعمیر کولر گازی در کرج | سرویس کولر گازی در کرج

کولر گازی تولیپس Tulips | کولر گازی چیگو Chigo | کولر گازی زیمنس Seimens | کولر گازی سام Sam | کولر گازی سانیو Sanyo | کولر گازی کرییر Carrier | کولر گازی کین Keen | کولر گازی گالانز Galanz | کولر گازی هایر Haire |

شارژ کولر گازی در کرج | شارژ اسپلیت در کرج

کولر گازی هایسنس Hisence | کولر گازی هوگن Hogen | کولر گازی وست پوینت Westpoint | کولر گازی وستل Vestel

فروش تعمیر و ساژ گاز انواع کولر های گازی ایرانی و خارجی در کرج | با مدیریت چگینی | ۰۹۱۲۳۶۳۶۹۰۹

 

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *